Lov om Læreplaner

 

Om læreplaner

I 2004 blev loven om pædagogiske læreplaner vedtaget. Det betyder, at der i alle 0-6 års dagtilbud skal udarbejde pædagogiske læreplaner.

 

Udviklingen indenfor børneområdet har foretaget et paradigmeskift i de senere år. Man ser og forholder sig i dag anderledes til børns udvikling, end man har gjort tidligere. Før talte man om, at børn blev passet i et dagtilbud. I dag taler man om, at børn lærer og udvikler sig i et dagtilbud. Før var det den voksne, der var i fokus med den handling at passe barnet. Barnets "skulle bare modtage". I dag ser man barnet som et individ, der selv er aktiv i egen læring og udvikling. Der tales i dag om en "livslang læring" Når man samtidig ved, at al den læring et menneske tilegner sig gennem et helt liv, faktisk fordeler sig med ca. halvdelen indenfor de første 6 leveår, må man hilse loven om pædagogiske læreplaner i dagtilbud velkommen.

 

Hvordan lærer et barn?

Børn lærer gennem deres leg. Det er gennem legen at de tilegner sig viden, færdigheder og erfaringer om den verden, de skal være en del af. Den voksne er ansvarlig for at skabe nogle gode læringsmiljøer, der giver barnet mulighed for gennem legen at udvikle sine kompetencer. Den voksne skal, afhængig af læringssituationen gå foran og vise - gå ved siden af og støtte - gå bagved og sikre barnet i dets læring.

 

Det er samtidig vigtigt at huske, at de pædagogiske læreplaner med planlagte aktiviteter skal være et supplement til alt det aktive liv, som børn udlever spontant i deres hverdag. Det er bl.a. hverdagens aktuelle fokuspunkter, som den dygtige pædagog skal gribe og udarbejde spændende læringsmiljøer ud fra.

 

Pædagogiske læreplaner er ikke planer for det enkelte barn. De er tænkt som planer, der skal synliggøre de læringsmiljøer, der rummer alle børn i det enkelte dagtilbud. De er et værktøj for pædagogerne til at analysere egen praksis og sikre kvalitative, synlige mål i arbejdet.

 

Temaer i pædagogiske læreplaner

Loven beskriver, at der bredt skal arbejdes med fokus på seks kompetenceområder:

 

I vuggestuen forholder vi os til de 6 hovedtemaer i læreplanen:

  • Barnets alsidige personlige udvikling
  • Sociale kompetencer
  • Sprog
  • Krop og bevægelse
  • Natur og naturfænomener
  • Kulturelle udtryksformer

 

Kravene til den pædagogiske læreplan er fastlagt i Dagtilbudslovens § 8-10. Alle dagtilbud skal udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan: Læs mere om Dagtilbudsloven på borger.dk

 

I kan læse mere om Pædagogiske Læreplaner på Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling