Principper og værdier

Vuggestuen Juvelens pædagogik bygger på et værdigrundlag, som tager sit udgangspunkt i Københavns Kommunes 4 grundværdier: Respekt, dialog, tillid og ligeværdighed. Disse værdier danner rammen om det humanistiske og etiske menneskesyn, der præger hverdagen i vuggestuens arbejde med børn og forældre.

 

Da vuggestuen er en selvejende institution under Børneringen, er det nødvendigt at skabe en pædagogik, der harmonerer med denne forenings værdigrundlag. Her er nogle af nøgleordene, forældresamarbejde og skabe et udviklende pædagogisk miljø for børnene, hvilket understøtter kommunens værdier.

For at kunne opfylde dette mål, skal vi som ansatte i vuggestuen skabe et miljø og kulturelle rammer, hvor børn og forældre mødes med anerkendelse og respekt, der tilgodeser den enkeltes integritet og skaber plads uanset social-, etnisk- eller religiøs baggrund.

 

Da vi som pædagoger og relationsarbejdere, bliver dialog et vigtigt begreb, da det er i den daglige dialog med forældrene, at tilliden fremmes og danner grundlag for det samarbejde, der er nødvendigt for at give børnene en tryg og udviklende hverdag, som de har krav på og brug for. Set i et samfundsperspektiv, skaber dette en positiv socialiseringsproces, der er adgangsgivende til et rigt og mangfoldigt liv for børnene i Juvelen.

 

For at nå hertil skal personalet besidde nogle personlige kompetencer og have en forståelse af deres egen rolle i pædagogisk sammenhæng, da dette er en forudsætning for en kvalitativ god kommunikation og et udviklingsfremmende samspil med barnet. Personalet skal være opmærksomt på, at de i forhold til barnet er i en magtfuld position og er et forbillede for barnet. Personalet skal være tydelig i sin kommunikation med barnet og støtte dets initiativer og herigennem give plads til udfoldelse af fantasi og ideer.

Pædagogen må være afgrænset med sig selv, - såsom have styr på egne reaktioner og kunne reflektere herover, for at kunne vejlede barnet på en konstruktiv måde. Det er således vigtigt med selverkendelse for at kunne anerkende barnet på det rette grundlag og ikke komme til at tillægge barnet følelser, som det ikke har.

 

Det er vigtigt med en ligeværdig og respektfuld relation mellem barn/pædagog, samt at kunne forstå hvordan det ser ud fra barnets perspektiv. Dette skaber rum for barnet til at se sig selv, forandre sin forståelse af sig selv og andre og hermed danne basis for at lære at samarbejde, tage hensyn m.m. - altså grundlaget for udvikling af barnets sociale kompetencer.

 

Hjemmet er barnets base og her må pædagogen besidde gode samarbejdsevner i forholdet til forældrene. Det er pædagogens ansvar, at etablere et personligt forhold til forældrene og tydeliggøre, hvilke forventninger vi har samt hvilket ansvar der påhviler forældrene og hvad der er pædagogens/vuggestuen. Pædagogen må fremstå tydeligt i samarbejdet, være fleksibel og omstillingsparat og åben overfor de mange individuelle opfattelser, der er i mødet forældre/pædagog imellem.